Zhihao Ouyang, Yihang Yin, Kun Yan, Jian Wu, Xiaolin Hu

XiaoJoy: Using Locally Connected CNN to Cooperate with Human Composers (2018) Recently, lots of work has…